Chương trình trung học HB Woodlawn

Địa chỉ: 1601 Đại lộ Wilson, Arlington, VA 22201
Điện Thoại: 703-228-6363

Số fax: 703-558-0317

Hiệu trưởng: Casey Robinson, casey.robinson @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 9:24 sáng đến 4:06 chiều
Phát hành sớm - 9:40 sáng đến 1:36 chiều

Giờ hành chính: 8 sáng đến 4: 30 chiều
Web Site: hbwoodlawn.apsva.us

Sự lựa chọn của học sinh là trọng tâm của chương trình trung học thay thế của HB Woodlawn. Học sinh phải quyết định cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Thời lượng “thời gian không được giám sát” tăng dần từ lớp 6 đến lớp 12. Để thực hiện đề nghị tự do này, nhà trường tin tưởng vào ý định tốt của học sinh và học sinh học cách đáp lại bằng một mức độ trách nhiệm cá nhân vừa đủ.

Tất cả học sinh tham gia chương trình tại HB Woodlawn với mức độ độc lập và tự động lực khác nhau. Các giảng viên và nhân viên của chương trình làm việc với sinh viên với tư cách cá nhân, trong các nhóm nhỏ và theo các cấp lớp để trao quyền cho họ kiểm soát chương trình giáo dục của họ. Theo đó, học sinh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Năm 1971, “một lời nói với người khôn ngoan là đủ” đã được chọn làm phương châm của trường để phản ánh sự liên kết giữa tự do với trách nhiệm.

Chương trình HB Woodlawn tuân thủ ba trụ cột: Cộng đồng quan tâm, Tự quản, và Học tập theo định hướng của bản thân. Thông qua các hội nghị do học sinh chủ trì, các câu lạc bộ và môn tự chọn do học sinh khởi xướng, và các Cuộc họp Thị trấn hàng tuần, nơi mỗi học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự đều có tiếng nói bình đẳng, cộng đồng làm việc cùng nhau để giúp tất cả học sinh phát triển và theo đuổi mục tiêu giáo dục của mình.

Kinh nghiệm cho thấy rằng sinh viên HB Woodlawn tiếp cận đại học với sự hiểu biết thực tế, trưởng thành về sở thích và khả năng của họ, đồng thời cam kết học tập cao độ vì giá trị vốn có của nó.