Quy trình lựa chọn gia đình cho năm 2021-22

 Tiếng Tây Ban Nha  |  Mông Cổ  |  አማርኛ  |  Ả rập

Quá trình lựa chọn hiện đã kết thúc. Tất cả các gia đình được yêu cầu chọn một mô hình giảng dạy và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ Vận chuyển và Kéo dài Ngày; gia đình có thể kiểm tra lựa chọn của họ trong ParentVUE. Những lựa chọn này không thể thay đổi cho đến cuối quý đầu tiên đối với học sinh tiểu học và cuối học kỳ đầu tiên đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

(Lưu ý: Đăng ký Ngày kéo dài sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân này.)

Gia đình và sinh viên mới đến APS sẽ được yêu cầu chọn một mô hình hướng dẫn trong quá trình đăng ký của họ.
Để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ truy cập ParentVUE, các gia đình nên liên hệ với văn phòng phía trước của trường học của con em mình.