Liên hệ Chúng tôi

Văn phòng nghiên cứu xã hội
Bộ môn dạy và học
Trung tâm giáo dục Syphax
Đại lộ 2110 Washington
Arlington, Virginia 22204

Điện thoại: 703-228-6140
Fax: 703 228-6295

Terrell Fleming, Giám sát nghiên cứu xã hội jerome.fleming@apsva.us
Andrea Mendoza, Chuyên gia nghiên cứu xã hội andrea.mendoza @apsva.us
Barbara Ann Lavelle, Trợ lý hành chính nghiên cứu xã hội barbara.lavelle @apsva.us