Tài nguyên Hoạt động và Phong trào

phong trào

  • Tài nguyên Hoạt động Thể chất, Dinh dưỡng và Vận động
    Kiểm tra những tài nguyên tuyệt vời về Hành động vì Trẻ em Khỏe mạnh Tìm hiểu cách tiếp tục vận động và giữ gìn sức khỏe khi học ở nhà.
  • Chuỗi video sức khỏe toàn diện CATCH
    Kiểm tra một số phương pháp hay nhất để đưa trẻ khuyết tật trí tuệ vào các buổi hoạt động thể chất.
  • Công cụ cho một ngôi nhà hoạt động
    Các trò chơi và các hoạt động trên lịch có sẵn cho các gia đình sử dụng để biến ngôi nhà của họ thành Ngôi nhà Hoạt động. Những tài nguyên cung cấp các cơ hội vận động có ý nghĩa giúp học sinh tiến bộ theo hướng giáo dục thể chất và kết quả học tập xã hội và tình cảm.