Bảng tính đủ điều kiện

Tại mỗi cuộc họp về Tính đủ điều kiện mới hoặc cuộc đánh giá lại, Nhóm đủ điều kiện (bao gồm phụ huynh / người giám hộ) sẽ xem xét:

1. sự hiện diện của một khiếm khuyết,

2. tác động bất lợi đến kết quả giáo dục, và

3. nhu cầu về hướng dẫn được thiết kế đặc biệt

Nhóm phải ghi lại các cân nhắc của họ, bao gồm thông tin về việc xem xét dữ liệu, tiêu chí khuyết tật cụ thể, các yếu tố loại trừ và bất kỳ khuyến nghị nào trong phần tóm tắt cuộc họp. Các bảng tính đủ điều kiện cho mỗi 14 phân loại khuyết tật được sử dụng để giúp hướng dẫn nhóm.

Bảng tính đủ điều kiện

Ngôn ngữ Bổ sung - Bảng tính Đủ điều kiện Giáo dục Đặc biệt