2E Tự quyết định

 • Biết và tin vào bản thân
 • Biết bạn muốn tương lai của mình như thế nào và lập kế hoạch để đạt được tương lai này
 • Biết được sự hỗ trợ bạn cần để kiểm soát cuộc sống của mình

Thành phần cốt lõi

 • Lựa chọn
 • Quyết định
 • Giải quyết vấn đề
 • Thiết lập mục tiêu
 • Tự vận động
 • Lãnh đạo
 • Tự tăng cường
 • Tự giác

Các chiến lược dạy tính tự quyết


Sách

 • Giáo trình ISA Tích hợp Vận động chính sách  bởi Valerie Paradiz
 • Tự quyết của Michael Wehmeyer và Sharon Field
 • PATH & MAPS Cẩm nang: Các cách xây dựng cộng đồng lấy con người làm trung tâm bởi John O'Brien, Jack Pearpoint & Linda Kahn
 • PATH: Lập kế hoạch cho Ngày mai Thay thế với Hy vọng. Sách làm việc để lập kế hoạch cho tương lai tích cực có thể có của John O'Brien, Jack Pearpoint và Marsha Forest