Tùy chọn văn bằng

VDOE: Tùy chọn Văn bằng

VDOE: Tài nguyên tốt nghiệp
Các nguồn sau đây giải thích các tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của Khối thịnh vượng chung.

Hội đồng Giáo dục Virginia đã thông qua các hướng dẫn bổ sung dành cho học sinh khuyết tật tìm kiếm Điều kiện Tiếp nhận Tín chỉ Chứng chỉ Tiêu chuẩn, cho phép các em làm lại ngay bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) cuối khóa không đạt. Vui lòng xem Bản ghi nhớ của Giám đốc được liên kết ở đây để biết chi tiết

Cần thêm thông tin? Bạn có thể liên hệ với Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ tại 703.228.2739 hoặc emma.parralsanchez @apsva.us. Chúng tôi mong chờ được nói chuyện với bạn.