Chương trình giáo dục cá nhân (IEP)

Chu kỳ SPEDChương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) là một văn bản được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập riêng của học sinh khuyết tật. IEP được viết bởi các nhóm IEP, thường bao gồm: Phụ huynh / Người giám hộ, Hiệu trưởng / Trợ lý Hiệu trưởng / Quản trị viên trường hoặc người được chỉ định, Giáo viên trong lớp, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, Nhà cung cấp Dịch vụ Liên quan, học sinh, nếu thích hợp và / hoặc những người khác được mời bởi trường học và / hoặc gia đình.

IEP là một tài liệu rất quan trọng đối với học sinh khuyết tật và những người tham gia vào việc giáo dục chúng. IEP nên cung cấp thông tin cụ thể cho học sinh và cải thiện việc giảng dạy, học tập và kết quả.

Sơ lược về Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP)
Vị trí và Dịch vụ dành cho Sinh viên

Các mô-đun IEP trực tuyến: Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa của Con bạn: Những điều cha mẹ cần biết


Cần thêm thông tin? Liên hệ với Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ (PRC) tại 703.228.7239.
Mô hình PRC cung cấp Trở thành Thành viên tích cực của Nhóm IEP của Con bạn định kỳ trong cả năm học.
Đăng ký cho phiên tiếp theo.
Xem Trở thành Thành viên tích cực của Nhóm IEP của Con bạn tài liệu phiên.