Đánh giá lại

Ít nhất ba năm một lần, các trường học phải tiến hành đánh giá lại học sinh khuyết tật để xác định khả năng tiếp tục được hưởng.

Chu kỳ SPED

Một cuộc họp Lập kế hoạch Đánh giá lại sẽ diễn ra trước khi đánh giá lại bắt buộc này đối với học sinh khuyết tật. Cuộc họp Lập kế hoạch Đánh giá lại là cơ hội để thảo luận xem có cần đánh giá bổ sung hay không và lập kế hoạch cho các đánh giá cụ thể sẽ được thực hiện nếu nhóm (bao gồm cả phụ huynh) xác định nhu cầu đánh giá để xác định tính đủ điều kiện tiếp tục và phụ huynh đồng ý cho các đánh giá mới. Họp Kế hoạch Đánh giá lại cũng có thể được yêu cầu thường xuyên hơn ba năm một lần theo yêu cầu của (các) thành viên nhóm IEP, bao gồm cả phụ huynh, cho các mục đích bổ sung, chẳng hạn như:

  • xem xét thông tin / báo cáo mới và / hoặc
  • xác định nhu cầu giáo dục hiện tại của học sinh.

Sơ lược cuộc họp lập kế hoạch đánh giá lại

Trong các Cuộc họp Đánh giá lại, nhóm (bao gồm phụ huynh / người giám hộ) sẽ xem xét thông tin hiện có và tất cả các đánh giá có thể đã được hoàn thành. 
Nhóm sẽ thảo luận xem học sinh có tiếp tục đáp ứng các tiêu chí là “trẻ khuyết tật ảnh hưởng đến kết quả học tập của em”. Các thành viên trong nhóm sẽ nêu rõ họ đồng ý hay không đồng ý với việc xác định tính đủ điều kiện. Cần phải có sự đồng ý của phụ huynh đối với việc học sinh bị sa thải khỏi các dịch vụ giáo dục đặc biệt và / hoặc thay đổi phân loại tính đủ điều kiện.

Sơ lược cuộc họp đánh giá lại