Tài liệu

Hướng dẫn về Giáo dục Đặc biệt cho Phụ huynh Virginia
Quy định về Giáo dục Đặc biệt của Virginia
Quyền Giáo dục Đặc biệt của Gia đình Bạn - Thông báo về Các Biện pháp Bảo vệ Theo Thủ tục Virginia  (PDF)

Các điểm quyết định quan trọng cho gia đình có trẻ em khuyết tật.
Xem / tải xuống Hướng dẫn Tài nguyên Kết nối Phụ huynh MỚI 2019 từ SCAN của Bắc Virginia
Kết nối Giáo dục Đặc biệt Gia đình Virginia
Virginia POWER (Người tổ chức dành cho phụ huynh có Tài nguyên giáo dục)

Hội thảo trên web

Nguồn bổ sung: