AAC: Sử dụng giao tiếp bổ sung và thay thế tại nhà

hình ảnh 5Chào mừng! Trang này được thiết kế để cung cấp tài nguyên cho phụ huynh của người dùng AAC.

Video Tuần Nhận Thức AAC của Trường Công Lập Arlington
Arlington Public Schools AAC at Home Video (Tính năng Hội chợ Chia sẻ của Phụ huynh và phần trình bày của APS Huấn luyện viên triển khai AAC)

download-21hình ảnh 4hình ảnh 3

Tài nguyên để hỗ trợ giao tiếp tại nhà

hình ảnh 4 download-3 karen_erickson download-6
Trò chơi và hoạt động để củng cố giao tiếp vui vẻ Dự án Core

 

Trình đọc được chia sẻ Tarheel

Nói điều đó với CORE

 

Tài nguyên có thể in và Tài liệu phát tay

Kết nối mạng xã hội