IEP của con bạn: Những điều cha mẹ cần biết

Screen Shot 2022-01-25 tại 2.59.41 PM

Trang trình bày

 

 

 

Người thuyết trình:
Kathleen Donovan và GIna Piccolini DeSalvo
Điều phối viên Giáo dục Đặc biệt
Trung tâm Tài nguyên dành cho Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt (PRC)
703.228.7239
prc@apsva.us
www.apsva.us/prc

Mô-đun phiên

1. Chào mừng và giới thiệu
2. Sự kiện chính
3. Nhóm IEP
4. Các thành phần IEP
5. Dịch vụ và Vị trí
6. Hợp tác nhóm

Nguyên liệu bổ sung

THÀNH PHẦN IEP

THU THẬP

Thông tin về IEP của Bộ Giáo dục Virginia (VDOE)