IEP của con bạn: Những điều cha mẹ cần biết

Screen Shot 2022-01-25 tại 2.59.41 PM

Trang trình bày

 

 

 

Người thuyết trình:
Kathleen Donovan và GIna Piccolini DeSalvo
Điều phối viên Giáo dục Đặc biệt
Trung tâm Tài nguyên dành cho Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt (PRC)
703.228.7239
prc@apsva.us
www.apsva.us/prc

Mô-đun phiên

1. Video Mô-đun 1: Chào mừng và Giới thiệu
2. Mô-đun video 2: Thông tin chính
3. Mô-đun video 3: Nhóm IEP
4. Mô-đun video 4: Thành phần IEP
5. Mô-đun video 5: Dịch vụ và Vị trí
6. Mô-đun video 6: Hợp tác nhóm

Nguyên liệu bổ sung

THÀNH PHẦN IEP

THU THẬP

Thông tin về IEP của Bộ Giáo dục Virginia (VDOE)