Tài nguyên Giáo dục Đặc biệt

Bộ Giáo dục Virginia

 

VDOE Giáo dục Đặc biệt-Khuyết tật Giác quan

VDOE Điếc - Mù

VDOE Khiếm thính

VDOE Khiếm thị / Mù


Tôi quyết định

Tôi xác định logo"Các Tôi quyết định dự án, một dự án chỉ đạo của tiểu bang do Bộ Giáo dục Virginia tài trợ, tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn trực tiếp, các mô hình và cơ hội thực hành các kỹ năng liên quan đến hành vi tự quyết định. Dự án này tạo điều kiện cho thanh thiếu niên, đặc biệt là những người khuyết tật thực hiện các biện pháp kiểm soát cuộc sống của họ, giúp thiết lập và định hướng hành trình thay vì chỉ là hành khách im lặng ”.