PTA Giáo dục Đặc biệt (SEPTA)

Mô hình Arlington Giáo dục Đặc biệt PTA (SEPTA) chào mừng phụ huynh và giáo viên từ tất cả các trường học ở Arlington. SEPTA cung cấp thêm cơ hội để phụ huynh và giáo viên tham gia hỗ trợ học sinh khuyết tật, thông qua các cuộc họp, hoạt động và sự kiện thường xuyên.

http://www.arlingtonsepta.org/