Hướng dẫn tham khảo học tập về cảm xúc xã hội

Trường Công lập Arlington (APS) Tài nguyên để Hỗ trợ Thành công và Hạnh phúc của Học sinh - Hướng dẫn Tham khảo Học tập về Cảm xúc Xã hội lập danh mục hỗ trợ sinh viên lập trình APS các nhóm trường có thể sử dụng để xác định những gì học sinh cần hỗ trợ.

Hệ thống hỗ trợ theo bậc Arlington (ATSS) thường là bước đầu tiên trong quy trình. Giáo viên / nhóm trường thực hiện các chiến lược, hỗ trợ và can thiệp dựa trên nhu cầu của học sinh và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Dựa trên phản ứng của học sinh, giáo viên / nhóm nhà trường sẽ xác định xem có cần xem xét các quy trình bổ sung như giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504 hay không. Để biết thêm thông tin về các quy trình này, vui lòng tham khảo tại: https: // www.apsva.us/student-services/arlington-tiered-system-of-support-atss.

Xem APS' Hướng dẫn Tham khảo Học tập Xã hội-Tình cảm.

Hướng dẫn Tham khảo Học tập về Cảm xúc-Xã hội 2019 image_Page_18