Ủy ban Đánh giá Giáo dục Đặc biệt (SERC)

Ủy ban Đánh giá Giáo dục Đặc biệt (SERC) cung cấp một diễn đàn khách quan để xem xét nhu cầu của học sinh và các nguồn lực sẵn có. Quy trình của SERC phù hợp với tinh thần ủy quyền lại của IDEA vì nó khuyến khích việc giải quyết sớm các tranh chấp. Nó có nghĩa là để bổ sung, không thay thế, các thủ tục IDEA như hòa giải cấp tiểu bang hoặc thủ tục tố tụng. Nhân viên hoặc phụ huynh có thể chuyển những lo ngại về một học sinh được xác định là khuyết tật hoặc một số khía cạnh khác của quá trình giáo dục đặc biệt cho SERC. Mục đích của SERC là hỗ trợ Văn phòng Giáo dục Đặc biệt cung cấp Chương trình Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí (FAPE) cho học sinh khuyết tật.

Các bước sau đây bao gồm quy trình SERC. Quá trình bắt đầu bằng việc hoàn thành một mẫu đơn giới thiệu, có sẵn từ các điều phối viên giáo dục đặc biệt. Giấy giới thiệu SERC phải được nộp cho Giám sát của Giáo dục Đặc biệt.

• Tư cách thành viên của nhóm SERC dựa trên bản chất của (các) mối quan tâm. Người giám sát sẽ đóng vai trò là người chủ trì cuộc họp SERC. Ngoài Giám sát và các thành viên đặc biệt của SERC, phụ huynh / người giám hộ của học sinh và đại diện của nhóm IEP tại trường sẽ được mời tham dự cuộc họp.

• Người giám sát sẽ ấn định ngày giờ cho cuộc họp SERC, và thông báo cho gia đình và nhà trường.

Lưu ý: Không giống như các nhóm ở trường học, SERC thu hút thành viên từ khắp bộ phận và do đó, các tùy chọn lên lịch bị hạn chế hơn. Nếu phụ huynh hoặc đại diện nhóm IEP không thể tham dự, cuộc họp SERC sẽ được lên lịch lại hoặc hủy bỏ.

• Trước cuộc họp SERC, các thành viên sẽ xem xét giấy giới thiệu và thông tin đã nộp và / hoặc quan sát học sinh, nếu thích hợp với mối quan tâm của người giới thiệu.

• Tại cuộc họp SERC, bên yêu cầu sẽ được yêu cầu trình bày mối quan tâm. Trong các tình huống có bất đồng giữa nhà trường và gia đình, bên không yêu cầu sẽ có cơ hội trình bày và giải đáp các thắc mắc.

• Các thành viên SERC sẽ phối hợp tìm hiểu các mối quan tâm với nhóm IEP và gia đình.

• Người chủ trì sẽ tóm tắt cuộc họp trong một bản ghi nhớ bằng văn bản bao gồm các khuyến nghị cho nhóm IEP.

Để biết thêm thông tin về quy trình SERC, vui lòng liên hệ với điều phối viên giáo dục đặc biệt cho tòa nhà của bạn.