Phản hồi / Khảo sát Cuộc họp Nhóm Hỗ trợ Sinh viên

Văn phòng Giáo dục Đặc biệt muốn phản hồi của bạn về quy trình giáo dục đặc biệt. Vui lòng hoàn thành một cuộc khảo sát và cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn.

Vui lòng Hoàn thành Khảo sát Phản hồi trực tuyến ngay bây giờ:

Khảo sát cuộc họp nhóm hỗ trợ sinh viên

Bạn có thể ẩn danh hoặc nếu bạn muốn phản hồi, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn và quản trị viên trong Văn phòng Giáo dục Đặc biệt sẽ liên hệ với bạn.

Các nguồn hỗ trợ và thông tin dành cho phụ huynh có thắc mắc về Quy trình Hỗ trợ Sinh viên bao gồm Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ (PRC), Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên tại trường của con bạn, hoặc Văn phòng Giáo dục Đặc biệt tại giáo dục đặc biệt@apsva.us hoặc 703-228-6040.