Báo cáo dựa trên tiêu chuẩn

Vào cuối mỗi Kỳ Ghi danh (bốn lần mỗi năm), phù hợp với chính sách của Trường Công lập Arlington, các gia đình của học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 5 sẽ nhận được một Bản Báo cáo Tiến độ. Học sinh Mẫu giáo nhận được những báo cáo này vào cuối mỗi Học kỳ (hai lần một năm). Chúng tôi báo cáo về các Tiêu chuẩn được thiết lập để giảng dạy trong các trường công lập ở Virginia, bởi Bộ Giáo dục Virginia, và được tổ chức bởi các tài liệu về Phạm vi & Trình tự của Trường Công lập Arlington hướng dẫn chương trình giảng dạy của chúng tôi. Các Báo cáo Tiến độ này cung cấp cho các gia đình thông tin về trạng thái hiện tại của Kỹ năng thành thạo trong mỗi Tiêu chuẩn. Các Báo cáo Tiến độ này là “snapshots in time, ”cho biết tình hình hiện tại tại thời điểm báo cáo. Bạn sẽ lưu ý sự vắng mặt dễ thấy của các loại chữ cái. Như đã giải thích trong suốt phần này và trong tài liệu, Hướng dẫn Dựa trên Tiêu chuẩn không sử dụng các loại chữ cái truyền thống. Trong APS, chúng tôi cung cấp thông tin rời rạc về Khả năng thành thạo Kỹ năng hiện tại của học sinh đối với từng Tiêu chuẩn, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn về khả năng của từng em. Những thực hành này phù hợp với tình trạng của tài liệu nghiên cứu và là một phần cốt lõi của các chương trình giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm.

báo cáo tiến độ

Báo cáo Tiến độ được tạo từ các mục nhập của giáo viên trong Hệ thống Thông tin Học sinh của chúng tôi (được gọi là “Synergy”), Liên quan đến Kỹ năng thành thạo. Thông tin trên Báo cáo Tiến độ được tạo trực tiếp từ đầu vào của giáo viên.