Dự đoán tuyển sinh và sử dụng năng lực - ARCHIVES

 

Quay lại các dự báo tuyển sinh hiện tại và sử dụng năng lực

ĐÃ SẮP XẾP - Báo cáo Cập nhật Hàng năm của Tổng Giám đốc

ĐÃ SẮP XẾP - Bảng chiếu 10 năm mùa thu

ĐÃ SẮP XẾP - Báo cáo Dự kiến ​​Tuyển sinh Hàng năm

ĐÃ SẮP XẾP - Tỷ lệ thế hệ sinh viên

ĐÃ SẮP XẾP - Cập nhật dự báo 1 năm mùa xuân

Báo cáo Sử dụng Công suất ĐÃ SẮP XẾP