Báo cáo chuyển giao học sinh

Báo cáo này cung cấp thông tin về việc chuyển trường của học sinh trong Arlington trong một năm học. Một học sinh chuyển trường là một học sinh theo học tại một trường, nhưng không cư trú trong ranh giới của trường đó, hoặc một học sinh không có khu vực đi học, đó không phải là một trường lân cận. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lần chuyển được phép là tư cách thành viên ngày 30 tháng XNUMX trước đó và đăng ký dự kiến.

Theo Chính sách J-5.3.31 của Hội đồng Nhà trường, hầu hết các trường ở Arlington có thể chấp nhận chuyển trường miễn là số lần chuyển trường không vượt quá năm phần trăm dựa trên tư cách thành viên ngày 30 tháng XNUMX trước đó. Trong báo cáo này, các trường này được gọi là các trường lân cận.

Đối với dữ liệu cũ hơn 2015-16, vui lòng liên hệ APS.