Dữ liệu đình chỉ

Hàng năm, Sở Dịch vụ Hành chính của Trường Công lập Arlington tổng hợp dữ liệu về việc đình chỉ học để đệ trình lên tiểu bang như một phần của Kết quả An toàn Trường học Virginia. Ngoài ra, Dịch vụ Thông tin sử dụng thông tin để cung cấp một báo cáo cho từng trường thể hiện tóm tắt về việc đình chỉ học, học sinh bị đình chỉ học và các thông tin liên quan gaps theo chủng tộc / dân tộc.