Các kế hoạch chiến lược trước đây

2018-24 APS Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược 2011-17

Mô hình Kế hoạch chiến lược 2011-17 đã được thông qua bởi Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 2011 năm XNUMX. Xem Kế hoạch chiến lược 2011-17