Sinh viên khỏe mạnh

Sinh viên khỏe mạnh, an toàn và được hỗ trợ

Tạo môi trường nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ.  APS sẽ nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần và xã hội-tình cảm của tất cả học sinh trong môi trường học tập lành mạnh, an toàn và hỗ trợ.

  • Môi trường học tập của chúng tôi an toàn về thể chất và tình cảm cho học sinh và người lớn
  • Các dịch vụ phòng ngừa và can thiệp cho sức khỏe thể chất, tinh thần, hành vi và xã hội-tình cảm
  • Tham gia vào các thực hành lành mạnh có thể được tiếp tục trong suốt cuộc đời

Mục tiêu hoạt động để đo lường tiến độ thực hiện Mục tiêu vì học sinh khỏe mạnh, an toàn và được hỗ trợ

6. Những phát hiện chính về khảo sát học sinh, bao gồm Khảo sát về vấn đề giọng nói của bạn và Khảo sát về hành vi rủi ro của thanh thiếu niên sẽ cho thấy việc giảm bắt nạt, bạo lực, quấy rối tình dục và sử dụng chất kích thích.

7. Những phát hiện chính về khảo sát sinh viên, bao gồm Khảo sát về vấn đề giọng nói của bạn và Khảo sát về hành vi rủi ro của thanh thiếu niên sẽ cho thấy sự cải thiện trong các biện pháp sức khỏe tâm thần và khả năng tiếp cận các nguồn sức khỏe tâm thần.

8. Mỗi trường sẽ báo cáo 95% việc thực hiện các chỉ số Trẻ em Toàn diện trong các lĩnh vực môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ (ASCD).

9. Tất cả học sinh có thể xác định được ít nhất một người lớn ở trường hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển cá nhân và học tập của họ.

10. Tỷ lệ đình chỉ học không giống nhau theo chủng tộc / dân tộc, học sinh được xác định là khuyết tật, và Học sinh Anh ngữ sẽ được giảm bớt và số lần đình chỉ tổng thể sẽ không tăng.

Các chiến lược để đảm bảo học sinh khỏe mạnh, an toàn và được hỗ trợ

  • Cung cấp chương trình giảng dạy thông qua hướng dẫn sáng tạo và phù hợp với nhu cầu đa dạng của mỗi học sinh.
  • Tích hợp các khái niệm và thực hành phù hợp với văn hóa vào tất cả các cấp độ tương tác của trường.
  • Thiết lập và thúc đẩy một nền văn hóa khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.
  • Thực hiện một chương trình giảng dạy dựa trên bằng chứng tập trung vào các nhu cầu sức khỏe thể chất, xã hội, tình cảm và tâm thần của học sinh và cung cấp các biện pháp can thiệp khi cần thông qua APS và / hoặc quan hệ đối tác cộng đồng.