Người lớn Ed / REEP / GED

Học tập cộng đồng Arlington là một chương trình cung cấp nhiều cơ hội học tập, từ các lớp học bổ túc đến các khóa học chứng chỉ chuyên nghiệp, chủ yếu dành cho người lớn nhưng cũng cung cấp một số chương trình dành cho thanh thiếu niên.

Mô hình Chương trình Việc làm và Giáo dục Arlington (“REEP”) chuẩn bị cho người lớn đạt được các mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp và học tập bằng cách cung cấp hướng dẫn chất lượng cao nhất cho tiếng Anh, kỹ năng làm việc, tham gia cộng đồng và hiểu biết kỹ thuật số.

Mô hình Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED) Chương trình được thiết kế cho những người đã từng đăng ký đi học, nhưng vì nhiều lý do, đã không hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp trung học.