FERPA

FERPA (Hồ sơ sinh viên)Mô hình Đạo luật về quyền riêng tư và giáo dục gia đình là luật Liên bang bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục học sinh.

Quyền và Thủ tục

  • Các viên chức nhà trường chỉ được tiếp cận hồ sơ học sinh cho các mục đích giáo dục hợp pháp và thực hiện trách nhiệm của họ đối với từng học sinh.
  • Việc tiết lộ thông tin hồ sơ học sinh cho người khác phụ thuộc vào thông báo bằng văn bản từ phụ huynh / người giám hộ, học sinh từ 18 tuổi trở lên, hoặc trẻ vị thành niên được giải phóng hợp pháp. Trong một số trường hợp và luật hiện hành, thông tin có thể được tiết lộ cho các cơ quan khác, chẳng hạn như Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, mà không cần sự cho phép của cha mẹ.
  • Cha mẹ học sinh có quyền kiểm tra, xem xét và xác nhận tính chính xác của hồ sơ học tập của học sinh. Họ có thể tìm cách sửa đổi hồ sơ của con mình được cho là không chính xác hoặc gây hiểu nhầm mặc dù đã được Văn phòng Dịch vụ Sinh viên chấp thuận.
  • Phụ huynh có quyền nộp đơn khiếu nại về vi phạm hồ sơ với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.
  • Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền lấy một bản sao của chính sách hồ sơ học sinh của hệ trường. Thông tin này được tóm tắt hàng năm trong APS Handbook.
  • Phụ huynh có quyền yêu cầu bản sao hoàn chỉnh của tất cả thông tin giáo dục trong hồ sơ của con họ. APS thường không tính phí cho các bản sao được yêu cầu trong khung thời gian hợp lý. Yêu cầu lặp đi lặp lại các bản sao của cùng một bản ghi có thể bị tính phí.
  • Luật liên bang quy định rằng khu học chánh phải tuân thủ các yêu cầu của phụ huynh để được tiếp cận hồ sơ trong vòng 45 ngày hoặc ít hơn. Học khu cũng sẽ bao gồm các yêu cầu sao chép hồ sơ trong thời hạn này. Trong một số trường hợp hiếm hoi, phải mất nhiều thời gian như vậy.

Để thực hiện một yêu cầu hoặc để biết thêm thông tin: Liên hệ với APS Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Tiến sĩ Darrell Sampson / Giám đốc Điều hành Dịch vụ Sinh viên tại 703-228-6061 nếu bạn có thắc mắc về FERPA hoặc cần hỗ trợ.

Chính sách & Liên kết: Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình Hoa Kỳ (FERPA): Bấm vào đây

APS Chính sách của Hội đồng Nhà trường: J-15.30 Quyền riêng tư và Quy định: Bấm vào đây