Tài nguyên vô gia cư

Tài liệu

Cục Hỗ trợ Nhà ở của Bộ Dịch vụ Nhân sinh: 703-228-1550

Dự án Hy vọng (William & Mary) - http://education.wm.edu/centers/hope/

Dự án Hope-Virginia là Chương trình Giáo dục Thanh thiếu niên và Trẻ em Vô gia cư của Virginia. William & Mary quản lý chương trình cho Bộ Giáo dục Virginia. Nguồn vốn được ủy quyền theo Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Người vô gia cư McKinney-Vento, Tiêu đề IX, Phần A của Đạo luật Mọi Học sinh Thành công (PL 114-95). Liên kết trang web của dự án HOPE:  https://education.wm.edu/centers/hope/index.php

 

Barbara Fisher, APS Liên lạc với Người vô gia cư và Chăm sóc Người nuôi dưỡng
Trường công lập Arlington
Văn phòng Văn phòng Dịch vụ Sinh viên
Trung tâm Giáo dục Syphax, 2110 Washington Blvd, Arlington VA, 22204
Văn phòng: 703-228-2585