Xác minh nơi cư trú/địa chỉ

Các quy định về cư trú đối với việc đi học được mô tả theo Chính sách của Trường Công lập Arlington J-5.3.30. Văn phòng Hỗ trợ Trường học & Dịch vụ Học sinh cung cấp hỗ trợ cho các trường học địa phương trong việc tiếp nhận và phân bổ học sinh theo các thủ tục của Trường Công lập Arlington. Văn phòng đánh giá các yêu cầu nhập học của sinh viên đóng học phí không cư trú.

Tìm hiểu về quy trình đăng ký tại Trường Công lập Arlington.