Mục 504

Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973


Mục đích của Phần 504

Mục 504 là luật liên bang được thiết kế để bảo vệ quyền của các cá nhân khuyết tật trong các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính liên bang từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Cụ thể, Mục 504 chỉ ra rằng không một cá nhân khuyết tật nào đủ tiêu chuẩn khác, chỉ vì tình trạng khuyết tật của cô ấy hoặc của anh ta, sẽ bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận quỹ liên bang.


Định nghĩa

Định nghĩa về một cá nhân đủ tiêu chuẩn bị khuyết tật theo Mục 504 bao gồm một đối tượng rộng hơn là Đạo luật Cải thiện Giáo dục Cá nhân Khuyết tật bao gồm những gì được gọi là Giáo dục Đặc biệt. Một cá nhân đủ tiêu chuẩn theo Mục 504 là bất kỳ người nào (1) bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, (2) có hồ sơ về tình trạng khiếm khuyết đó, hoặc (3) được coi là có sự suy giảm.

  1. “Suy giảm thể chất hoặc tinh thần” có nghĩa là (a) bất kỳ rối loạn hoặc tình trạng sinh lý, biến dạng thẩm mỹ hoặc mất giải phẫu ảnh hưởng đến một hoặc nhiều hệ thống cơ thể sau: thần kinh, cơ xương, các cơ quan giác quan đặc biệt, hô hấp bao gồm cơ quan ngôn ngữ, tim mạch, sinh sản, tiêu hóa , bộ phận sinh dục, da huyết và bạch huyết, và nội tiết, hoặc (b) bất kỳ rối loạn tâm thần hoặc tâm lý nào như khuyết tật trí tuệ, hội chứng não hữu cơ, bệnh cảm xúc hoặc tâm thần, khuyết tật học tập cụ thể, rối loạn chú ý, rối loạn tâm trạng hoặc khuyết tật học tập (danh sách này là không đầy đủ).
  2. “Có hồ sơ về tình trạng khuyết tật như vậy” nghĩa là có tiền sử, hoặc đã bị phân loại nhầm là bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động sống chính.
  3. “Được coi là bị khiếm khuyết” nghĩa là (a) bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần không hạn chế đáng kể các hoạt động sống chính, nhưng bị người nhận coi là cấu thành hạn chế đó, (b) bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà về cơ bản giới hạn các hoạt động chính trong cuộc sống chỉ là kết quả của thái độ của những người khác đối với sự suy yếu đó; hoặc (c) không có khuyết tật nào được định nghĩa trong phần một ở trên, nhưng được người nhận coi là có khuyết tật đó.

“Các hoạt động chính trong cuộc sống” bao gồm các chức năng như: chăm sóc bản thân, thực hiện các công việc chân tay, nhìn, nghe, ăn, ngủ, đi, đứng, nâng, uốn cong, nói, thở, học, đọc, tập trung, suy nghĩ, giao tiếp và làm việc (danh sách này không đầy đủ).


Tài liệu và Nguồn lực:

Để biết thông tin về Phần 504, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên được chỉ định cho trường học của con bạn hoặc Cán bộ Tuân thủ, Tiến sĩ Darrell Sampson, theo số 703-228-6061


Phần 504 Nhiệm vụ Điều phối viên

Liên hệ với Điều phối viên Hỗ trợ Trường học của bạn