Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Sinh viên

Văn phòng Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Sinh viên xem xét các dịch vụ được cung cấp bởi các cố vấn trường học, nhà tâm lý học và nhân viên xã hội, đồng thời đưa ra khuyến nghị về những thay đổi hoặc cải tiến trong các dịch vụ đó. Không có yêu cầu đặc biệt về nền tảng hoặc kinh nghiệm để phục vụ trong ủy ban này, mặc dù kiến ​​thức về hoặc quan tâm đến các vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến trẻ em và gia đình được ưu tiên hơn.