Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Dịch vụ Sinh viên

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 (Tầng 2)

Theo dõi chúng tối trên Twitter: @APS_StudentSrvc

Tiến sĩ Laura Newton, Giám đốc dịch vụ sinh viên
(703) 228-6058
laura.newton @apsva.us

Wendy Carria, Giám sát Tâm lý học đường & Công tác xã hội
(703) 228-6181
wendy.carria @apsva.us

Kristin Devaney, Giám sát Dịch vụ Tư vấn
(703) 228-6041
kristin.devaney @apsva.us

Heather Davis, Điều phối viên Dịch vụ Tư vấn
(703) 228-6073
heather.davis @apsva.us

Mary Beth Vieira, Bảng điểm / Thư ký hồ sơ
(703) 228-6180
mary.vieira @apsva.us

Xenia Castaneda, Chuyên viên hành chính
(703) 228-6061
xenia.castaneda @apsva.us

Marjorie Blazek , Trợ lý hành chính
(703) 228-6062
marjorie.blazek @apsva.us