Liên hệ Chúng tôi

Văn phòng Dịch vụ Sinh viên

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 (Tầng 2)

Theo dõi chúng tối trên Twitter: @APS_Sinh viênSrvc

Tiến sĩ Darrell Sampson, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Sinh viên

(703) 228-6061

Tiến sĩ Laura Newton, Giám sát Công tác xã hội trường học
(703) 228-6058
laura.newton @apsva.us

Wendy Carria, Giám sát Tâm lý học đường
(703) 228-6181
wendy.carria @apsva.us

Kristin Devey, Giám sát Dịch vụ Tư vấn
(703) 228-6041
kristin.devaney @apsva.us

Heather Davis, Điều phối viên Dịch vụ Tư vấn
(703) 228-6073
heather.davis @apsva.us

Mary Beth Vieira, Bảng điểm / Thư ký hồ sơ
(703) 228-6180
mary.vieira @apsva.us

Xenia Castaneda, Chuyên viên hành chính
(703) 228-6061
xenia.castaneda @apsva.us

Stephanie Martinez , Trợ lý hành chính
(703) 228-6062
stephanie.martinez @apsva.us