Gửi Nhận xét cho Phiên Điều trần Công khai về những Điều chỉnh đối với Ranh giới và Các trường cấp tiểu học cho Năm học 2022-23

  • Sử dụng biểu mẫu dưới đây để gửi nhận xét của bạn cho Phiên Điều trần Công khai về Điều chỉnh Ranh giới và Các trường Tiểu học Tiếp nhận cho Năm học 2022-23.
  • Hội Đồng Nhà Trường sẽ hành động dựa trên những Điều chỉnh về Ranh giới và Các trường Tiểu học Tiếp nhận cho Năm học 2022-23 vào ngày 2 tháng Mười Hai.
  • Một bản sao ý kiến ​​của bạn sẽ được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và sẽ trở thành một phần của hồ sơ công khai, và tuân theo Đạo luật Tự do Thông tin Virginia (FOIA).