Liên hệ Chúng tôi

Nếu có thắc mắc về lịch học, phương tiện đi lại và rút tiền, hãy liên hệ với học sinh của bạn địa điểm học hè.

Đối với tất cả các câu hỏi khác, liên hệ với văn phòng Trường hè tại 703-228-8000 (trường hè tùy chọn 7) hoặc email mùa hè @apsva.us.

corina coronel
Điều phối viên trường hè
Trường công lập Arlington
2110 Đại lộ Washington
Arlington, VA 22204