Liên Hệ

Nếu có thắc mắc về Trường hè, vui lòng bắt đầu bằng cách liên hệ với trường học của con bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, bạn có thể liên hệ với văn phòng Trường hè theo số 703-228-8000 (trường hè tùy chọn 7)

Shirtona Horton, M.Ed
Điều phối viên trường hè
Trường công lập Arlington
2110 Đại lộ Washington
Arlington, VA 22204
E-mail: mùa hè @apsva.us