Tiêu đề IX

Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972 là luật dân quyền liên bang cấm phân biệt giới tính trong các cơ sở giáo dục nhận đô la liên bang.

Trường Công lập Arlington cung cấp các cơ hội giáo dục bình đẳng và môi trường học tập không phân biệt đối xử, kể cả quấy rối, trên cơ sở giới tính, khuynh hướng tình dục và / hoặc nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính. Trường Công lập Arlington thiết kế các cơ sở giáo dục, chương trình và hoạt động của mình theo quan điểm dựa trên công bằng, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của tất cả học sinh.

 

Điều phối viên Chức danh IX:
Gradis trắng

gradis.white @apsva.us