Mô hình chương trình Title I

Đội tiêu đề 1Tất cả tám trường tiểu học Arlington nhận tài trợ Title I (Abingdon, Barcroft, Barrett, Campbell, Carlin Springs, Drew, Hoffman Boston và Randolph) đều triển khai chương trình Title I toàn trường. Mỗi trường phát triển và đệ trình một kế hoạch, được Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) phê duyệt, cho phép sử dụng quỹ Title I một cách linh hoạt để mang lại lợi ích cho toàn bộ học sinh của trường. Các kế hoạch toàn trường khác nhau về cơ cấu tổ chức và nội dung, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của từng trường và cộng đồng cụ thể. Các kế hoạch do nhân viên nhà trường, phụ huynh, thành viên cộng đồng, giáo viên và nhân viên văn phòng trung tâm cùng phát triển, phù hợp với liên bang pháp luậthướng dẫn.