Hướng dẫn ảo

Đức hạnh tại APS LogoTrường Công lập Arlington Virtual @APS, Chương trình học tập ảo của Trường Công lập Arlington, bắt đầu bằng việc cung cấp một khóa học được sản xuất tại địa phương vào năm 1993. Ngày nay, chúng tôi hỗ trợ nhiều khóa học ảo, cung cấp sự kết hợp của các lớp học được sản xuất tại địa phương do các giáo viên thành thạo của Arlington giảng dạy và các khóa học hoàn toàn ảo được cung cấp bởi các chương trình được công nhận trên toàn quốc . Việc hoàn thành một khóa học ảo là yêu cầu tốt nghiệp đối với tất cả học sinh trung học.