Đối tác trong Bản tin Giáo dục

Bản tin Partners in Education được phát hành hàng tháng trong suốt năm học. Nó giới thiệu các tình nguyện viên và đối tác đáng chú ý, những người đã chia sẻ thời gian và nguồn lực của họ với các trường học của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với Dawn Smith tại rạng đông.smith @apsva.us để biết thông tin về cách gửi nội dung cho bản tin.