Tình nguyện với APS

Tình nguyện với APS là một cách quan trọng để đền đáp và những đóng góp của bạn làm phong phú thêm các chương trình giáo dục của chúng tôi và trao quyền cho học sinh của chúng tôi. Mạng lưới tình nguyện viên của chúng tôi đã phát triển để đại diện cho hơn 5,000 tình nguyện viên đóng góp cho cộng đồng, các chương trình của chúng tôi và hơn hết là các sinh viên của chúng tôi. Các trang sau sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu hoạt động tình nguyện với APS.