Trung tâm chào mừng

học sinh tiểu học thổi bồ công anhTrung tâm Chào mừng cung cấp ba dịch vụ chính:

  • Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ (LSRC) - quy trình đăng ký trường học dành cho các gia đình sử dụng tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai và cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho gia đình, học sinh và trường học thông qua dịch và giải thích dịch vụ.
  • Tùy chọn và chuyển - hỗ trợ với các ứng dụng cho các trường lựa chọn và chuyển trường.
  • Thời thơ ấu / Pre-K - đơn đăng ký và thông tin đăng ký VPI và Montessori Lớp Tiểu học.
  • Ngày kéo dài - một môi trường an toàn, phong phú và vui vẻ trước và sau giờ học mỗi ngày, cũng hoạt động trong mùa hè cùng với APS Chương trình học hè.