АрлингтоныУлсынСургуульнь3сарын01-нийөдрийнДаваагаригаасЦахимШинжТэмдэггааллегчээлг

АрлингтонМужийнНийгмийнЭрүүлМэндийнХэлтэстэйхарилцанзөвлөлдсөнийдагууАрлингтоныУлсынСургуульньсурагчдадзориулсанцахимшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгболовсруулангаргасанюм。

AУСньсургуулийнажилтнуудболонсурагчдынэрүүлмэндийгавтобусныбуудалболонсургуульдээрирэхээсөмнөнь“Qualtrics”платформдэлгэцийгашигланшалгажүзэхюм。 Энэхүүдэлгэцийгашигласнаарсургуульдирэх,очихурсгалынявц,эрүүлмэндтэйхолбоотойчухалмэдээллийгхянах,сургуулийнажилтнууд,сурагчид,тэднийгэрбүлүүдийнэрүүлмэнд,аюулгүйбайдлыгхамгаалахадтуслахболно。

3-рсарын01-нийөдрөөсэхлэнВиржинияМужийнЭрүүлМэндийнГазрынудирдамжийндагууболовсралсан цахимшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгөдөрбүр сурагчбүртзориуланбүхэцэгэхчүүд,асранхамгаалагчидашиглахболно。 Өдөртутмындэлгэцийнүзлэг,түүнтэйхолбоотойасуултуудыгтухайнсурагчийнзайнаасэсвэлбиечлэнсуралцажбайгааэсэхээсүлхамааранэцэгэх/асранхамгаалагчбүртцахимшуудан,мессежээрөглөөний05.30минутадилгээжбайхболно。 ЭрүүлмэндийндэлгэцийнүзлэгньАнгли,Амхар,Араб,Монгол,Испанихэлдээрбайна。

Асуумжудыгсурагчавтобусандсуухаасөмнөэсвэлхичээлдирэхболооойлай Хэрэвшинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийгавтобусныбуудалэсвэлхичээлдирэхээсөмнөбөглөөгүйболтухайнөдрийнхичээлдсуухаасөмнөиржявахзамдааавтобусандэсвэлсургуулийнажилтнытуслалцаатайгаарбөглөсөнбайхшаардлагатай。

Эрүүлмэндийндэлгэцашиглахявц,үрдүнДэлгэцньэрүүлмэндийнасуумжуудболонбаталгажуулахнэгмаягтаасбүрдэнэ。

  • ҮрүүлМэндийнҮзлэгийнАсуумжууд: Эхнийдэлгэцэндхалуурах,ханиалгахболонбусадшинжтэмдгүүдбүхийэрүүлмэндтэйхолбоотойасуумжуудадтиймэсвэлүгүйгэжхариулахтүүнчлэнойрдотныхүнтэйхолбогдохмэдээлэл,КОВИДшинжилгэээсвэлэерэггарсанталаархариулахболно。 Асуумжуудыгдооржагсаав。 :нд:
    • БИДТАБҮХНИЙМЭДДЭГХЭЛДЭЭРБӨГЛӨНӨ
  • БаталгажуулахХуудас: ХоёрдахьдэлгэцэндАУС-ийнзүгээсэрүүлмэндтэйхолбоотойсөрөгүрдагаврыгбуууллах
    • АрлингтоныУлсынСургуулийнолоннийтийннэггишүүнболсныхувьдМинийбиеболонминийсурагчө

БИДТАБҮХНИЙМЭДДЭГХЭЛДЭЭРБӨГЛӨНӨ

Хэрэвтаэрүүлмэндийнталаархбүхасуумжид гГҮЙгэжхариулан,баталгажуулахмаягтад“Бизөвшөөрчбайна”“ Сургуульдирэхдээавтобусандсуухэсвэлсургуулийнажилтанддэлгэцийнмэдээллээүзүүлээрэй。

ХэрэвтадэлгэцийнэрүүлмэндийнталаархбүхасуумжидТИЙМгэжхариулсанболтанайсурагчхичээлдсуухболомжгүйболж,улаанөнгөөр​​Xтэмдэглээгээртэмдэглэж,цаашдынзааварчилгаагалхамалхмаарцахимшуудангаарилгээхболно。

Хэнилрүүлэгчдэлгэцийгбөглөхёстойвэ?
ТанайсурагчийнзайнаасэсвэлбиечлэнсуралцажбайгаагаасүлхамаарандэлгэцийнасуумжийгбөглөхийгбидбүхгэрбүлүүдээсхүсчбайгаабөгөөдингэснээрАУСньсургуулийнолоннийтийнэрүүлмэндтэйхолбоотойбүрэнгүйцэд,үнэнзөвмэдээлэлтэйболохюм。 АУС-ийнбүхажилтнуудболонсурагчдыгхичээлдоролцохүедтэднийойрдотныхүнтэйхолбогдохмэдээлэл,илэрсэнэерэгтохиолдлууд,КОВИД-тойтөстэйшинжтэмдэгэсвэлбусадөвчлөлүүдийгхянах,мэдээлэхэдэнэхүүдэлгэцийнүзлэгийгашиглахюм。

Шинжтэмдэгилрүүлэгчдэлгэцийнүзлэгийндавтамж
Туссистемнихичээлийнөдрүүдийннэмэлтүйлажиллагаатайсалшгүйхолбоотойтулбүхгррбүлүүддо Амралтынөдрүүдэдспортынэсвэлбусадсургуулийналивааүйлажиллагаандоролцохооаамлүд

Нэмэлтмэдээлэл
“ Screener”中的“н” Цахимхэлбэрээр 筛选过程概述 关注 常见问题 авахболомжтой。