Нийгэм, Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Шалгалт

АрлингтонНийтийнСургуулиуд(Анс)НьпанорамагДайчланНийгэм,Сэтгэлзюйнерэнхийшалгалтыг3-12-рАнгийнСурагчдаасАвахаарБолсонБилээ。 ЭнэхүүсудалгаанызорилгоньАНС-гсурагчбүрийннийгэм-сэтгэлзүйболонсурлагынхэрэгцээшаардлагыгтодорхойлох,тайлагнах,аргахэмжээавахадтуслахявдалюм。 энэхшцахимСудалгаандСурагчид3-рсарын21-ээс4-рсарын8хэртэлхГурвандолоохоногийнхугацаандТухайнсургуулийнзаасанөдөрноудааоролцоно。

ПанорамагийнНийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ЕрөнхийШалгалтньНийгэм,СэтгэлзүйнСургалтынөөрийгөөанзаарчмэдэх,өөрийгөөудирдах,нийгмийганзаарчмэдэх,харилцаанычадвар,хариуцлагатайгааршийдвэргаргахгэсэнСурлага,Нийгэм,СэтгэлхөдлөлийнСургалтын(CASEL)таванчадамжуудтайнийцнэ。 Нийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтньсурагчдадөөрийнурчадвар,туршлагаболооднийгэмдхамаарахмэдрэмж,сургууль,орчныталаархмэдрэмж,сэтгэлсанаазэргээтунгаанмэдүүлэхболомжийголгоно。 Сурлага, нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд амжилттай байхад эдгээр хүчин зүйлүүд нь маш чухалюм。

Нийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтынөгөгдлийгашиглан(1)хувьхүн,анги,сургууль,дүүргийнхэрэгцээгилүүсайнойлгох(2)нэмэлтинтервенц,дэмжлэгхэрэгтэйсурагчдыгтодорхойлох(3)ахиц,өсөлтийгхянах(4)Нийгэм,Сэтгэлзүйн Сургалтын(SEL)хөтөлбөрүүдийншийдвэр,шаталсандэмжлэгийнсистемийгболовсруулах(5)тэгшбайдлыгхангах(6)Нийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ерөнхийдэмжлэгийгболовсруулахадашиглана。

Шалгалтын өгөгдлийг зөвхөн боловсролын зүй ёсны ашиг сонирхол бүхий багш, захиргааны ажилтан, ажилтнууд ашиланан. Шалгалтын дүнг хамгалалттай файлд хадгалах ба зөвхөн дээрх хүмүүс нэвтэрнэ。 Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хүүхдийнх нь шалгалтын дүнг шалгалтын хугацаа дууссаны дараа тайлагнана。 Шалгалтын дүн, төлөвлөж буй дэмжлэгийн талаар гэр бүлүүд сургулийн ажилтнуудтай ярилцах боломжтой。

ХэрэвтаНийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтадхүүхдээоролцуулмааргүйбайвал2-рсарын14нийДаваагарагийнөмнөдоорххолбоосоороржмаягтыгбөглөнцахимхэлбэрээрявуулаарай:https://survey.k12insight.com/r/SEL。

Нийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)шалгалтынталаархнэмжмэдэхийгхүсвэлАНС-нНийгэм,СэтгэлзүйнСургалтын(SEL)ЕрөнхийШалгалтынвебхуудасрууороорой: Panorama 的社会情绪学习调查. Хэрэв танд нэмэлт асуулт, хүсэлт байвал хүүхдийнхээ сургуулийн зөвлөхтэй холбоо бариарай。