የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውንበጉጉትለአዲሱዘመኑዝግጁእንዲሆኑለማስቻልለማስቻልምርመራዎችንውስጥ! ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። 学生们 በአካል ትምህርት 在家 ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት ዝቅተኛውን የጤና መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉምየትምህርትመግቢያመስፈርቶችአጋዥተደጋግመውየሚነሱመመዝገብሁኔታዎችመረጃበቨርጂኒያየጤናመምሪያድህረገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚጠበቁባቸው

  • ወደ መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉሁለትበትክክልስለመከተባቸውማረጋገጫማቅረብአለባቸው。 የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እድሜ ሢሰጠት አለበት
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) 7አመትአመትከዚያበኋላየሚሰጥሲሆንእንዲሁምእንዲሁምበበአመትአመትወይምከዚያየሚሰጠውየሚሰጠውየሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (男主) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7ኛ ክፍል ተማሪዎች ሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅወይምየየየክትባትእንዳይወስድከመረጠማረጋገጫካቀረበተማሪውአይደረግም。。
  • 12 ክፍል Menacwyክትባትክትባትክትባትክትባት11አመትእድሜላይቢከተቡምእንኳእድሜያቸውእድሜያቸውእድሜያቸውእድሜያቸውእድሜያቸውዓመትዓመትወይምየሆናቸውየሆናቸውየሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (男主) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው አስፈላጊውንችትባባ በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ላይ እባ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።