СаяханболсонүйлявдалдАНС-ийнөгөххариубаМанайАзигаралтайАмерикчуудынНийгэмлэгийндэмж

АрлингтонНийтийнСургуулиударьсөнгөнийүзэл,үзэнядалт,алагчлал,ялгаварлангалиллал ЭнэдолоохоногийнэхэндАтлантадүйлдэгдсэнаймшигтзэсвэгтхалдлагаболКОВИД-19цартахалэхэлсэнөдрөөсхойшАзигаралтайАмерикчуудболонНомхондалайнарлуудынорнуудыниргэдэдчиглэсэнхүчирхийллийнхалдлага,үзэнядалтхорслынүгбаялгаварлангадуурхалнэмэгдэжбайгаагсануулсанэмгэнэлтсануулгаболлоо。 Бидгуравдугаарсарын16ндАтлантадболсонзэвсэгтхалдлагадөртсөнхохирогчдынгэрбүлтэйхамтэмгэнэнгашуудаж,үзэнядалт,ялгаварлангадуурхлынэсрэгзогсожбайгаахүнбүрийнуйгашуугхуваалцажбайна。

АзигаралтайАмерикчуудадчиглэсэнхэрцгийхалдлагаАНС-ийнгишүүдэдхэрхэн濃Энэтохиолдлуудөндөржүүлсэнтүгшүүрийгүүсгэж,манайсурагчид,гэрбүлүүд,болонажилчааллалал Энэбүхэнбидэндихнөлөөүзүүлжбайна。

АНСньаюулгүй,бүгдийгхамруулсан,уриалагханхамтолныгхөхүүлэндэмжижажиллахүүрэгхүлээдгиг。 БидАзихүнийэсрэгүзэнядсанүгярианыасуудалдуламиханхаарч,АзиболонАзигаралтайАмериксурагчид,гэрбүлүүд,ажилчдаадэмжихаргазамуудыгэрэлхийлсээрбайхболно。

Ямарчтөрлийндоромжлолэсвэлүзэнядалтхорслынүгийгуйгагүйзарлажбайхыгбидбүхауалабайла。 Администратор,зөвлөх,эцэгэх/асранхамгаалагчюмуунасандхүрсэнитгэмжтэйхүнтэйярьжтусламжа。 Сургуулийнзөвлөх,сэтгэлзүйч,нийгмийнажилчидзэрэгманайсэтгэцийнэрүүлмэндийнбагарьсөнгөнийүзэлюмуутүрэмгийбайжболохсэтгэгдэлэсвэлүйлдлийгмэдэрсэнэсвэлгэрчболсонсурагчдыгдэмжихээрбидэндбайгаабилээ。

“Хааначшударгабусбайдалхааччшударгаёсондзаналхийлжбайна”хэмээнМартинЛютерКингхэлсэн。 Сурвалж