2021年2月9日XNUMX

ЭрхэмхүндэтАТӨС-дынгэрбүлийнхэнтанаа,

Олонсартөлөвлөснийэцэстхосолсон/танхимынсургалтадхүүхдээсуулгахааршийдсэнгэрбүлийнхэндзориулсаншинэчилсэнхуваарийгтабүхэндүүгээрдамжууланхүргэжбайна。 Арлингтонболонойрорчмынгазруудадөвчнийтархалтболонбусадүзүүлэлтбуурч,эрүүлмэндийнбайдалойрынхугацаандсайжирсанньбидэндурамзоригөгчбайна。 Цартахалтайтэмцэххүчинчадлаазузаатгахболонтанхимынхичээлийншилжилтийнбэлтгэлажлыгхангахзорилгоорөнгөрсөнхоёрдолоохоногийнхугацаандманайбагшажилчидсургуульдээрээажилласанболно。

Үүнээсгаднаөнөөдрийнбайдлаарманайсургуулийнбагшажилчдынталаасилүүхувьньвакцинжуулалтадхамрагдаадбайгаабөгөөдцаашидчүлдсэнхэсэгньүргэлжлэнхамрагдахаартовлогдсон。 АрлингтонтойргийнНийгмийнЭрүүлМэндийнГазрынажилтнуудынхүчинчармайлтынүрдүндвакцинжуулалтынэхнийээлжиндхамрагдсанбагшажилчдынхоёрдахьтунгхийлгэххуваарьнэгдүгээрсарындундуурхийгдсэнбайна。

Сурагчдынтанхимынхичээлдхамрагдаххугацаа

Сэтгэлсэргээсэнэдгээрмэдээнийдагуухосолсон/танхимынхэлбэрийнсургалтыгсонгосонсурагчидгуравдугаардараахьцагийнхуваарийндагуусургуульдааэргэнорохболомжтойболно。 Багшажилчидсурагчдааснэгдолоохоногийнөмнөажилдааорно。

Хосолсон/танхимынсургалтадхамрагдах(цэцэрлэгийнөмнөхнаснаасхоёрдугаарангихүртэлх)сурагчидболонзэрэгцээявахсургалтынзагварынсурагчид(3-12-рангийнсурагчид)  долоохоногтхоёрөдөр танхимынсургалтадхамрагдахбөгөөдзаримсурагчМягмар/Лхагвагарагт,

 • 3-рсарын2-ныМягмаргариг:
  • Цэцэрлэгийнөмнөхнаснаасэхлэнхоёрдугаарангийнсурагчид
  • ТойргийнБагаСургуулийнТусгайХэрэгцээтБоловсролынХөтөлбөртхамрагддагбүхсурагч(Цэцэрлэгийнөмнөхнаснаас-5-ранги - багасгасанMIPA,MIPA,Амьдрахухаан,Харилцаахолбоо,СонсголгүйболонСонсголынбэрхшээлтэйсурагчидМягмараасБаасангаригтдолоохоногийн дөрвөнөдөр танхимаархичээллэнэ)
  • 插曲
 • 3-рсарын9-нийМягмаргариг:
  • 3-5-рангийнсурагчид
  • 6月9日рангийнсурагчид
  • ТойргийнДундСургуулийнТусгайХэрэгцээтБоловсролынХөтөлбөртхамрагддагбүхсурагч(6-12-рангийнсурагчид - ,MIPA,Амьдрахухаан,Харилцаахолбоо,СонсголгүйболонСонсголынбэрхшээлтэйсурагчид,施萊弗хөтөлбөртхамрагдагсадМягмараасБаасангаригтдолоохоногийн дөрвөнөдөр танхимаархичээллэнэ)
  • 插曲болонPEPхөтөлбөртхамрагддагдундсургуулийнсурагчид  долоохоногтхоёрудаа танхимаархичээллэнэ。
 • 3-рсарын16-ныМягмаргариг:
  • 7-8-рангийнсурагчид
  • 10-12-рангийнсурагчид

Танхимынсургалтыгдахинэхлүүлэхбиднийшийдвэрнь  弗吉尼亞衛生部的修訂指南-дсуурилсанбөгөөдэнддурдсанхугацааөөрчлөгдөхэсэхньэрүүлмэндийнхэмжүүрүзүүлэлтэдгарахэерэгөөрчлөлтмөнцартахалтайтэмцэхаргахэмжээнийүрдүнгээсшалтгаалахюм。

最新時間表; APS COVID-19資訊主頁 (2-рсарын5-ныбайдлаар); 11-рсарын4-нөөсхойштанхимынсургалтавчбайсан 過渡一級學生的時間表 зэрэгтэйманайвэбхуудсандзочлонтанилцаарай。

Сурагчдынхуваарьболонбусадмэдээлэл

Ирэххэдэндолоохоногтсурагчдынтанхимаархичээллэхцагийнхуваарь,сургалтынхэлбэрийнталаархмэдээлэл,багшболонангитанхим,хичээлдорохөөрчлөлтүүд,эрүүлмэнд,аюулгүйбайдлынжурмынталаархсануулгазэргийнталаартабүхнийгбидбайнгамэдээллээрханганажиллахболно。 Сурагчдынхичээлтанхимынхэлбэртормогцтээвэрлэлтийнхувааььөөрчлөлторохболно。  詳情可在線獲得.

Үйлчилгээндорохөөрчлөлт

Сурагчдынтанхимынхичээлдэргэнирэхэдбэлтгэхболовсонхүчин,сургуулийнбарилгынхүчинчадал,тээврийнхэрэгслийнхүрэлцээзэргээсшалтгааланманайүйлчилгээнддараахөөрчлөлторсныганхаарнауу。

 • 2-рсарын19-нийБаасангарагт Ашлон,Дрью,Хоффман-Бостон,РандольфзэрэгбагасургуулиудадзарласанСургалтынНэмэлтДэмжлэгбуюуДавтлага(ILS)хөтөлбөрийнтаванөдрийнхуваарийнэцсийнөдөрболно。 2月22日-日ILSхөтөлбөрзөвхөнДаваагарагтхичээллэхболно。 Дэлгэрэнгүймэдээллийгугхөтөлбөртхүүхэдньхамрагдажбуйгэрбүлдшууддамжуулахболно。
 • Хоёрдугаарсарын19-нийБаасангараг ньсургуулийнбайршлаасгаднатойрогдаяарсурагчдадхоолтүгээжжбайсандолоонбайролбалөнажжлла更多信息)
 • 2-рсарын26-ныБаасангарагт, HBВудлон,НьюДирекшнз,Вэйкфильд,Вашингтон-Либерти,ЙорктаунзэрэгахлахсургуулиудадАрлингтондахьАжлынБайрныТөвөөссаналболгодогДундСургуулийнАжлынБайрныхөтөлбөрийнэцсийнөдөрболно。

Ирэхдолоохоногуудадөрнөхэдгээрөөрчлөлтүүдийнталаартабүхэндмэдээлэлөгөгдөхбөгөөд2-рсарын18ндболохСургуулийнзөвлөлийнхуралдээрминийбиебасдэлгэрэнгүймэдээлэлөгөхболно。

Цартахлынэнэхүүхүндүедбидэнтэйхамтранажилласантабүхэндталархлааилэрхийлье。 Бүххүнамныхаалтзүүж,өвчилсөнболгэрээсээгарахгүйбайж,вирусынтархалтыгзогсоохталаарНийгмийнЭрүүлМэндийнгазраасгаргасандүрэмжурмыгдаганмөрдөхньбиднийцаашидажиллаххэвмаягтнөлөөлөхболно。

弗朗西斯科·杜蘭博士
Хичээлийнэрхлэгч
阿靈頓公立學校